EN | BG

ОБЩИ УСЛОВИЯ

За прехвърляне на вземане по обезщетение при закъснял и отменен полет

Настоящите Общи условия уреждат условията, при които ИНСА България ЕООД предоставя информацията, софтуера и услугите си, посредством мобилно приложение „Colibra“ (наричани по-долу “Услугите”). Услугите се считат за предоставени само в случай, че се приемат настоящите Общи условия, правила и клаузи, описани в тях.

Използвани термини

"Инса" e “Инса България” ЕООД, с ЕИК 205510500, регистрирано в България с адрес на управление: гр. София, ул. Тинтява 15-17; Мобилно Приложение “ Colibra” е с интернет страница https://colibra.io/, поддържано и собственост на Инса.

"Клиент" или “Потребител” e всяко физическо лице, потребител и/или посетител на Приложението, което е приело настоящите Общи условия за ползване.

"Пълномощно" e представителната власт която Клиентът предоставя на Инса, във връзка спрехвърлянето на своето вземане за обезщетение за закъснял или отменен полет, и чрез която Инса е оправомощена да действа от името на Клиента и за негова сметка за целите на уведомяване на длъжника за извършеното прехвърляне. В случай, че прехвърлянето на вземането за Обезщетение не е допустимо поради законова, договорна или друга пречка, с даване на съгласието си за приложимостта на тези Общи условия Клиентът дава изрично неоттегляемо пълномощно да бъде представляван активно и пасивно пред длъжника във връзка със събиране на вземането, вкл. да бъде получена паричната сума, представляваща Обезщетението, от името на Клиента.

"Договор" е Договор за прехвърляне (цесия) на вземане за обезщетение за закъснял или отменен полет срещу получаване на еднократно възнаграждение с подписването договора – т.н. цесия или продажба на вземане, който Клиентът подписва с Инса и към който настоящите Общи условия се прилагат и са неразделна част.

"Регламент 261/2004" e Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 11 Февруари 2004 година, относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна, или голямо закъснение на полети.

"Обезщетение" e парична сума, която следва да бъде изплатена на самолетен пътник от съответната авиокомпания, съобразно правата на пътниците по Регламент 261/2004 при настъпилите за това основания.

„Еднократно възнаграждение“ е твърда фиксирана парична сума, която следва да бъде изплатена еднократно от ИНСА на „Клиента“ или „Потребителя“ срещу прехвърляне от „Клиента“ или „Потребителя на ИНСА на вземането за Обезщетение за закъснял или отменен полет от авиокомпанията. Плащането на „Еднократно възнаграждение“ ще се извърши автоматично от ИНСА в срок до 48 /четиридесет и осем/ часа след даване на съгласие и приемане на настоящите общи условия, потвърждение за цесия, уведомителното писмо и договора за цесия/. Така посоченото еднократно възнаграждение се изплаща за конкретен полет, а при скачени или свързани полети, същото се заплаща при настъпило закъснение респ. отмяна за цялостното пътуване, съгласно направената от „Клиента“ самолетната резервация. „Клиентът“ или „Потребителят“ е дал своето съгласие и е приел настоящите общи условия и е подписал потвърждение за цесия, уведомителното писмо и договора за цесия/ не по-късно от момента на приземяване/кацане на самолета в мястото на пристигане на съответния полет, посочено в бордната карта, респективно бордните карти при скачени полети или резервацията на полета. С даване на съгласие и приемане на настоящите общи условия за използване на мобилното приложение, „Клиентът“ или „Потребителят“ се съгласява да подпише потвърждение за цесия, уведомителното писмо и договора за цесия/ не по-късно от момента на приземяване/кацане на самолета в крайното място на пристигане на съответния полет респ. пътуване, посочен в бордната карта респ бордни карти, при скачени полети и съгласно направената от него самолетна резервация за пътуването. Заплащането на Еднократно Възнаграждение от ИНСА на Клиент важи единствено при наличието на следните кумулативни предпоставки: (1) извършена резервация или притежание на електронен билет на името на Клиента за конкретен полет; (2) регистрация на Клиента като пътник за съответния полет и качването му на борда на самолета, извършващ съответния полет; (3) възникване на основание за дължимост на Обезщетение по Регламент 261/2004 г.; (4) извършване на всякакви уговорени в тези Общи условия действия по прехвърляне на вземането си за Обезщетение на ИНСА.

С едновременното автоматично подписване на потвърждение за цесия, уведомителното писмо и договора за прехвърляне на вземане /цесия/ срещу получаването незабавно на еднократно възнаграждение „Клиентът“ или „Потребителят“ прехвърлят на Инса всички права по „Иска“.

„Еднократно възнаграждение“ е в размер на твърда фиксирана сума, избрана от „Клиента“ или „Потребителя“ и която не надхвърля Крайния размер на законово регламентираното обезщетение, в зависимост от информацията, съдържаща се в представени впоследствие документи (бордна карта и/или резервация на полет, лични документи и др.), и е независимо от крайния резултат за Инса по неговото събиране в зависимост от преговорите с авиокомпанията или в евентуален съдебен процес, както и допълнителни външни фактори, оказващи влияние върху оценката на Иска и размера на обезщетението.

"Иск" e всяко извънсъдебно или съдебно искане за Обезщетение на пътник, насочено срещу авиокомпания и основано на правата, предоставени на пътниците съгласно Регламент 261/2004.

„Мобилното приложението“ e автоматична система, инкорпорирана в Платформа/Сайта, чрез която всеки потребител и/или посетител може да въведе данните си и да предостави необходимите документи. Системата е автоматична и работи на базата на компютърни алгоритми, разработени съобразно правилата на Регламент 261/2004.

“Система” е компютърен софтуер на Мобилното приложение, собственост на Инса, който съхранява цялата информация за Иска по прехвърленото вземане от „Клиента“, включително и качените от Клиента документи.

Общи положения

Чл.1. След попълването на данните с маршрута на полета, мястото на излитане и мястото на кацане/пристигане в Мобилното Приложение, „Клиентът“ или „Потребителят“ може да приеме / даде съгласие за приемане на общите условия за изплащане на еднократно възнаграждение/обезщетение при настъпване на условията за това, при което ще получи номер и потвърждение.

Чл.2. С използването на мобилното приложение, даването на съгласието за използване на услугите за получаване на незабавно еднократното възнаграждение, и последващото подписване на писмено потвърждение, уведомително писмо и договор за прехвърляне на вземане, Клиентът се съгласява изцяло, че приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия, както и предоставя представителна власт на Инса, съгласно посоченото в тези Общи условия.

Предмет на договора и прехвърляне на вземането

Чл.3. Инса изплаща еднократно възнаграждение на „Клиента“ или „Потребителя“, като в последствие извършва всякакви правно-валидни извънсъдебни и съдебни действия, от свое име и за своя сметка с цел успешното събиране и получаване на пълния размер на дължимото парично Обезщетение, на основанията предвидени в Европейския Регламент № 261/2004.

В случай, че прехвърлянето на вземането за Обезщетение не е валидно по силата на закон или договор, с приемане на настоящите Общи условия Клиентът предоставя представителна власт по силата на пълномощно Инса да действа като негов представител по извършване на всякакви действия по събиране на вземането, за сметка на Инса, като се задължава да не се обръща към и да не упълномощава трети лица, или да не им прехвърля вземането, за целите на събиране на вземането.

Чл.4. (1) Използването на Мобилното приложение и регистрацията в него, освен приемане и съгласие с настоящите Общи условия, представлява и възлагане на Инса, да извърши всички действия по завеждането на Иск за Обезщетение от свое име и за своя сметка. По този начин Клиентът прави правно обвързващо предложение към Инса за сключване на Договор за прехвърляне на вземането /цесия/ и за извънсъдебно и съдебно събиране на вземането за Обезщетението срещу получаване от Клиента на незабавно еднократно възнаграждение от ИНСА вместо от съответната авиокомпания.

(2) Инса приема предложението по Чл.1 и Чл.4 ал.1, като писмено изпрати на имейла по регистрация на Клиента своето потвърждение.

Чл.5. След регистрацията в Системата на Инса, последната автоматично генерира писмено потвърждение, уведомително писмо и договор за цесия/, които трябва да бъдат подписани електронно от Клиента. С договора за цесия, а и с тези Общи условия Клиентът овластява Инса да извършва правно-валидни действия от свое име, във връзка със събирането на прехвърленото от „Клиента“ вземане по обезщетение, вкл. като уведоми длъжника за цесията.

Чл.6. Информацията, която Клиентът попълва в Мобилното приложение и Системата към него, трябва да бъде точна, отговаряща на самоличността на Клиента за конкретният полет, а при скачени полети, за всеки един от тях, и да отговаря на реалната фактическа обстановка. Инса има правото да изисква по всяко време информация от Клиента, отнасяща се до полета му и/или обезщетението, както и самоличността му и всякакви други данни, необходими за съдебното или извънсъдебно претендиране на обезщетението. Неизпълнението на това задължение се санкционира със заплащането на неустойка съгласно тези общи условия.

Услуги, които Инса предлага

Чл.7. (1) Инса заплаща незабавно Еднократно възнаграждение на Клиента с подписване на договора за прехвърлянето на вземането и предоставяте на необходимите документи – бордна карта

(2) След придобиването на правата по вземането Инса предприема впоследствие всички допустими извънсъдебни правни действия за събиране на търсения размер на Обезщетението по придобитото и закупено Вземане без затова да ангажира Клиента или да претендира от него разноски или заплащането на суми.

Чл.8. (1) Всички рискове при евентуален отказ от страна на авиокомпанията да изплати Обезщетението поради причина, която считаме за неоснователна, изцяло са за сметка на Инса, която може да прецени и да предприеме съдебни действия без да ангажира Клиента, чрез иницииране на съдебен процес срещу авиокомпанията пред компетентния съд на територията на Европейския съюз.

(2) Съдебни действия могат да се предприемат също така и в случаите, в които усилията на Инса при водените преговори с авиокомпанията не доведат до постигане на извънсъдебно споразумение и плащане, в приемлив за Инса срок.

Чл.9. (1) В случай, че въпреки прехвърлянето на вземането, Клиентът получи Обезщетението директно от авиокомпанията, по време или след извънсъдебните, или съдебните действия, инициирани от Инса, като притежател на вземането, Клиентът се задължава да уведоми Инса за това, и да предостави всички доказателства за получаване на плащането като преведе на Инса в срок от три дни от получаване на Обезщетението същото в пълен размер, съгласно настоящите Общи условия.

Права и задължения на клиента

Чл.10. Клиентът има възможност да разглежда Мобилното приложение и да даде съгласие за неговото използване чрез приемане на Общите условия, както да отправя искане за получаване на Еднократно Възнаграждение чрез Системата, което по своето естество представлява обвързващо предложение за използване на услугите на Инса.

Чл.11. Клиентът има право да получи Еднократно Възнаграждение в срок до 48 часа, след като е приел Общите условия и е подписал писменото потвърждение, уведомителното писмо и Договора за прехвърляне на вземането /Цесия/ и е представил банкова сметка за извършване на плащането.

Чл.12. Клиентът носи пълната отговорност за опазването на своето потребителско име, парола, предоставена информация и лични данни, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице, чрез използване на потребителското му име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява Инса за всеки случай на неправомерен достъп, чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

Чл.13. (1) Всеки „Клиент“ на Инса се задължава да оказва съдействие за успешното провеждане на процедурата по получаването на Еднократно Възнаграждение от него и съответното събиране на Обезщетението от Инса, като предоставя нужната информация, документи и доказателства (напр. бордна карта, самолетна резервация за пътуване, документ за самоличност и др.).

(2) Клиентът се задължава да изпраща всякаква информация към Инса, незабавно след получаването на същата, която има отношение към правото му на обезщетение.

(3) Клиентът се задължава в рамките на два дни да информира Инса, ако авиокомпанията се свърже директно с него и/или му предложи, или му изпрати алтернатива на обезщетението (напр. пътнически ваучери, безплатни заместващи билети или други услуги от авиокомпанията).

Чл.14. (1) За да получи незабавно Еднократно Възнаграждение, Клиентът се задължава да посочи своята банкова сметка. Еднократно Възнаграждение се заплаща само и единствено на банкова сметка, на която е титуляр Клиент.

(2) Ако Клиентът желае Еднократно Възнаграждение да му бъде преведено по друг начин, той следва да уведоми Инса изрично по имейл, като посочи искания начин за плащане.

(3) Всякакви банкови и други такси в това число по превалутиране, по и във връзка с превода по ал.1 и ал. 2, са за сметка на Клиента.

Чл.15. (1) След приемането на настоящите Общи условия, Клиентът е задължен да не се свързва с други фирми, агенти или адвокати, предоставящи подобни услуги. Ако все пак го направи, Клиентът дължи всички разноски и цена на труд, които Инса е извършила до момента, във връзка със събиране на Обезщетението, както и дължи връщане на полученото от Инса Еднократно Възнаграждение в троен размер ведно с дължимата се законна лихва за това.

(2) Клиентът не може да предприема никакво друго правно действие срещу съответната авиокомпания самостоятелно. При желание да предприеме други действия, които не се включват в услугите на Инса, срещу авиокомпанията, Клиентът може да го направи само със съгласието на Инса.

Чл.16. Клиентът няма право да се откаже от услугите на Инса след приемането на Общите условия, но преди подписването на обвързващите документи – договор за прехвърляне на вземането /цесия/, писмено потвърждение, уведомително писмо. В случай, че документите бъдат предоставени на Клиента, но не бъдат подписани, последният обезщетява Инса в трикратен размер на дължимото му обезщетение.

Права и задължения на Инса

Чл.17. Инса има право да откаже да заплати еднократно Възнаграждение и да предостави услугите си на Клиент, отправил предложение за възлагане чрез Мобилното приложение, без да конкретизира повода за това, както и в случай, че информацията, предоставена от Клиента, не е вярна.

Чл.18. Инса се задължава да уведоми авиокомпанията за цедиране / прехвърляне на вземането и придобиването на права по него за Обезщетението от Клиента, както и да представи уведомително писмо от Клиента до авиокомпанията за прехвърлянето на вземането към Инса.

Чл.19 (1) Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от Инса.

(2) Инса се задължава да уведоми Клиента за промените в Общите условия, като на видно място в Мобилното приложение публикува съобщение за измененията и даде достатъчен срок на Клиента да се запознае с тях.

Чл.20. (1) Инса си запазва правото по всяко време да прекратява или ограничава достъпа до Мобилното приложение и предоставяните услуги.

(2) Инса си запазва правото да модифицира или прекратява (временно или окончателно) елемент или част от услугите си.

Чл.21. Инса запазва правото си да прекрати предоставянето на услугите си на Клиента при нарушение на задължението на Клиента, описано в чл.15. от настоящите Общи условия.

Неустойки

Чл.22. В случай, че Клиентът не изпълни задълженията си по чл.15 от настоящите Общи условия, той дължи на Инса връщане на полученото от Инса Еднократно Възнаграждение , както и заплаща неустойка равна на троен размера на Обезщетението.

Чл.23. В случай, че Клиентът не изпълни задълженията си по чл.16 от настоящите Общи условия и откаже да подпише останалите документи, в рамките на 7 (седем) дни след посочения срок в настоящите Общи условия за подписване на документите, той дължи на Инса равностойността на тройния размер на дължимото се в случая Обезщетение.

Лични данни

Чл.24 С подписване на настоящите Общи условия СТРАНИТЕ ясно изразяват съгласието си за използването, обработването и архивирането на лични данни за нуждите и целите на настоящия договор при спазване на правилата на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година

Приложимо право

Чл.25. Настоящите Общи условия са изготвени, съгласно българското право, и всякакви спорове във връзка с тях, ще се разглеждат от компетентния български съд в гр. София. Текстът на Общите условия е на български език и при съмнения и противоречия българският език има предимство.

В сила от 15 Юли 2019